طراحی سایت اولین و جامع ترین مرکز سونوگرافی بر بالین طی قراردادی به میناسافت واگذار شد.

شرکت توسعه صنعتی الکترونیک جهت ارائه هر چه بیشتر خدمات خود و همچنین بازاریابی اینترنتی، میناسافت را جهت طراحی سایت برگزیده است.

 مینا سافت طراحی سایت را به صورت یک زبانه ، طراحی و راه اندازی  نموده است.

 

 

www.pocus.ir

 

خروجی سایت