طراحی سایت شرکتGreen Global Group طی قراردادی به میناسافت واگذار شد. 

شرکت Green Global Group جهت معرفی هر چه بهتر خدمات خود و همچنین بازاریابی اینترنتی، میناسافت را جهت طراحی سایت برگزیده است.

مینا سافت طراحی سایت را به صورت یک زبانه ، طراحی و راه اندازی  نمود .

 

 

 

www.greenglobalgroup3g.com

خروجی سایت