طراحی سایت  بازرگانی خاموشی در طی قراردادی به میناسافت واگذار شد.

 

این شرکت جهت معرفی هر چه بهتر خدمات خود و همچنین بازاریابی اینترنتی، میناسافت را جهت طراحی سایت برگزیده است.

 مینا سافت طراحی سایت بازرگانی خاموشی  را به صورت یک زبانه ، طراحی و راه اندازی  نمود .

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bazarganikhamoshi.com

خروجی سایت